TRANG CHỦ

Lựa chọn xegiatot.net vì chất lượng dịch vụ và sự an tâm trên mọi hành trình

Với bề dày kinh nghiệm và sự am hiểu về ô tô, những năm qua, xegiatot.net luôn là địa chỉ được rất nhiều công ty, xí nghiệp, cá nhân tin tưởng lựa chọn.

Có được sự yêu mến này không chỉ nhờ vào chuyên môn cao, sự đa dạng mọi dịch vụ liên quan đến ô tô mà còn nhờ vào tinh thần phục vụ hết lòng vì khách hàng.

Đến với xegiatot.net, phần lớn mọi nhu cầu của khách hàng đều được đáp ứng với sự đa dạng dịch vụ tại đây.

+ Mua Bán Ô Tô

+ Cho Thuê Xe Ô Tô

+ Bảo Hiểm Ô Tô

+ Garage – Sửa Chữa Xe Ô Tô

+ Phụ Tùng Ô Tô

+ Phụ Kiện Ô Tô

+ Đồ Chơi Xe Hơi

+ Vay Mua Xe Ô Tô

+ Học Lái Xe Ô Tô

+ Thi Bằng Lái Xe Ô Tô

+ Cứu Hộ Ô Tô: Cẩu Xe, Kéo Xe, Chở Xe

+ Cứu Hộ Ắc Quy Ô Tô: Câu Bình, Thay Bình

+ Cứu Hộ Lốp Ô Tô: Vá Vỏ, Thay Vỏ

Tất cả đều sẽ được đáp ứng nhanh chóng với lượng thông tin cập nhật thường xuyên.

Bên cạnh đó, phương châm “Hết lòng phục vụ vì lợi ích của khách hàng” luôn là kim chỉ nam trong hoạt động kinh doanh tại đây

XE GIA TOT
XE GIA TOT

Lựa chọn xegiatot.net để sở hữu dịch vụ hoàn hảo nhất

Tiết kiệm thời gian tối ưu

Dịch vụ phục vụ tận nơi của công ty luôn nhận được sự đánh giá cao từ khách hàng ở khắp mọi nơi

Điển hình là dịch vụ :

Dịch vụ cung cấp liên tục 24/7 xuyên suốt 365 ngày trong năm

Ngay khi xe ô tô của bạn cần hỗ trợ bất cứ vấn đề gì, bạn chỉ cần nhấc máy và gọi vào hotline 0987.40.7070

 + Dù trời mưa hay nắng

 + Dù sáng sớm hay đêm khuya

Đội ngũ kỹ thuật Xe Giá Tốt luôn sẵn sàng lên đường phục vụ

Với chuyên môn cao cùng sự nhiệt tình trong công việc, mọi hư hỏng của xe sẽ được khắc phục trong tích tắc.

Tiết kiệm chi phí tối đa

Đến với Xe Giá Tốt, bạn không phải lo lắng về giá.

Sự đa dạng các chủng loại phụ tùng thay thế, đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu và khả năng tài chính của từng khách hàng.

Chất lượng tốt, giá thành cạnh tranh tốt nhất thị trường luôn là ưu điểm cạnh tranh tại Xe Giá Tốt.

Ngoài ra, hình thức thương lượng giá dựa trên mức giá ban đầu do chính khách hàng đề xuất là điểm nổi bật tại đây.

Thông qua hình thức này, khách hàng được chủ động quyết định mức giá cho dịch vụ mình lựa chọn.

Linh động trong từng trường hợp cụ thể tối đa hóa lợi ích tài chính cho từng khách hàng.

Sự tin tưởng của khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ tại xegiatot.net chính là minh chứng mạnh mẽ nhất về chất lượng dịch vụ.

Sẵn sàng phục vụ mọi lúc mọi nơi vì lợi ích của bạn !

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XE GIÁ TỐT

Địa chỉ      : 111 Paster, Q.1, TP.HCM

Hotline      : 0987.40.70.70

Điện thoại : 028.6686.0796

Fax           : 02866860796

MST         : 0312555511

Choose xegiatot.net for quality service and peace of mind on every journey

With experience and knowledge of cars, over the years, xegiatot.net has always been the address chosen by many companies, enterprises and individuals.

Having this love is not only thanks to the high expertise, the diversity of all services related to cars but also thanks to the spirit of whole-hearted service to customers.

Coming to xegiatot.net, most customers’ needs are met with a variety of services here.

+ Buy and Sell Cars

+ Car Rental

+ Auto Insurance

+ Garage – Car Repair

+ Auto Parts

+ Automobile Accessories

+ Car Toys

+ Loan for Cars

+ Learn to Drive a Car

+ Examination of Driver’s License

+ Car Rescue: Crane Car, Pull Car, Transport Car

+ Rescue Car Battery

+ Car Tire Rescue: Tire repair, Tire replacement

All will be met quickly with the amount of updates regularly.

Besides, the motto “Enthusiastic service for the benefit of customers” is always the guideline in business activities here.

Choose xegiatot.net to own the most perfect service. Optimized time saving

The company’s onsite service always receives high appreciation from customers everywhere

Typically the service:

    Car rescue
    Rescue, replace battery
    Patch tires, replace high quality automobile tires in place
    Mobile car repair in place

The service is available 24/7 throughout 365 days of the year

As soon as your car needs any assistance, just pick up the phone and call the hotline 0987407070

 + Whether it is rainy or sunny

 + Whether early morning or late at night

Technical staff of Good Price vehicles is always on the way to serve

With high expertise and enthusiasm at work, every damage of the car will be overcome in a split second.
Maximum cost savings

Come to Good Price Car, you don’t have to worry about the price.

Variety of types of spare parts, ensuring to meet the needs and financial capabilities of each customer.

Good quality, the best competitive price in the market is always a competitive advantage at Good Price Car.

In addition, price negotiation based on the original price proposed by the customer is the highlight here.

Through this form, customers are proactive in deciding the price for the service they choose.

Flexible in each specific case _ maximizing financial benefits for each customer.

The trust of customers who have used the service at xegiatot.net is the strongest proof of service quality.

Ready to serve wherever you are for your benefit!

Address: 111 Paster, 1 District, Ho Chi Minh City, VN


选择xegiatot.net以获得优质服务,并在每次旅程中安心

凭借多年的汽车经验和知识 , 直是许多公司,企业和个人选择的地址。

拥有这种爱不仅要归功于高专业知识,与汽车相关的所有服务的多样性,还要归功于为客户提供全心服务的精神。

大多数客户的需求在这里得到了各种服务。

+购买和出售汽车

+租车

+汽车保险

+车库 – 汽车维修

+汽车配件

+汽车配件

+汽车玩具

+汽车贷款

+学会驾驶汽车

+驾驶执照考试

+汽车救援:起重机车,拉车,运输车

+救援车电池

+汽车轮胎救援:补丁盖,更换壳

所有这些都将通过定期更新的数量迅速得到满足。

此外,“为客户谋利益的热情服务”的座右铭始终是这里商业活动的指导方针。

选择xegiatot.net以拥有最完美的服务
优化了时间节省

公司的现场服务始终受到各地客户的高度赞赏

通常服务:

汽车救援
救援,更换电池
贴片壳,取代高品质的汽车轮胎
移动汽车维修到位

该服务全年365天全天候提供服务

一旦您的汽车需要任何帮助,只需拿起电话拨打热线电话0987.40.7070即可

+无论是下雨还是晴天

+无论是清晨还是深夜

车辆的技术人员随时待命

凭借高超的专业知识和工作热情,汽车的每一次损坏都将在一瞬间克服。
最大限度节省成本

您不必担心价格。

各种类型的备件,确保满足每个客户的需求和财务能力。

良好的品质,市场上最具竞争力的价格始终是 的竞争优势。

此外,基于客户提出的原始价格的价格谈判是这里的亮点。

通过这种形式,客户可以主动决定他们选择的服务的价格。

灵活应对每个特定案例_为每位客户提供最大的经济利益。

在xegiatot.net上使用该服务的客户的信任是服务质量的最有力证明。

随时随地为您的利益服务!

Elija xegiatot.net para un servicio de calidad y tranquilidad en cada viaje

Con la experiencia y el conocimiento de los automóviles, a lo largo de los años, xegiatot.net siempre ha sido la dirección elegida por muchas empresas, empresas y personas.

Tener este amor no solo se debe a la alta experiencia, a la diversidad de todos los servicios relacionados con los automóviles, sino también al espíritu de servicio sincero a los clientes.

Al llegar a xegiatot.net, la mayoría de las necesidades de los clientes se satisfacen con una variedad de servicios aquí.

+ Compra y venta de autos

+ Alquiler de coches

+ Seguro de auto

+ Garaje – Reparación de automóviles

+ Auto Parts

+ Accesorios de Automóvil

+ Juguetes de coche

+ Préstamo para coches

+ Aprende a conducir un coche

+ Examen de licencia de conducir

+ Rescate de automóviles: grúa, remolque, transporte

+ Batería de coche de rescate

+ Rescate del neumático del automóvil: cubierta de parche, reemplazar Shell

Todos se reunirán rápidamente con la cantidad de actualizaciones regularmente.

Además, el lema “Servicio entusiasta en beneficio de los clientes” es siempre el principio rector en las actividades comerciales.

Elige xegiatot.net para poseer el servicio más perfecto.
Ahorro de tiempo optimizado

El servicio en el sitio de la compañía siempre recibe una gran apreciación de los clientes de todo el mundo.

Típicamente el servicio:

Rescate de autos
Rescate, reemplaza batería
Parches, reemplazar los neumáticos de automóviles de alta calidad en su lugar
Reparación de automóviles móviles en su lugar.

El servicio está disponible 24/7 durante los 365 días del año.

Tan pronto como su automóvil necesite asistencia, levante el teléfono y llame a la línea directa 0987.40.7070

+ Ya sea lluvioso o soleado

+ Ya sea temprano en la mañana o tarde en la noche

El personal técnico de vehículos Good Price siempre está en camino para servir

Con una gran experiencia y entusiasmo en el trabajo, todos los daños del automóvil se superarán en una fracción de segundo.
Máximo ahorro de costes

Ven a Good Price Car, no tienes que preocuparte por el precio.

Variedad de tipos de piezas de repuesto, que garantizan satisfacer las necesidades y capacidades financieras de cada cliente.

Buena calidad, el mejor precio competitivo en el mercado es siempre una ventaja competitiva en Good Price Car.

Además, la negociación de precios basada en el precio original propuesto por el cliente es lo más destacado aquí.

A través de este formulario, los clientes son proactivos a la hora de decidir el precio del servicio que eligen.

Flexible en cada caso específico _ maximizando los beneficios financieros para cada cliente.

La confianza de los clientes que han utilizado el servicio en xegiatot.net es la prueba más sólida de la calidad del servicio.

Listo para servir donde sea que estés para tu beneficio!

Choisissez xegiatot.net pour un service de qualité et une tranquillité d’esprit à chaque voyage

Avec l’expérience et la connaissance des voitures, xegiatot.net a toujours été au fil des années l’adresse choisie par de nombreuses entreprises et entreprises.

Avoir cet amour, c’est non seulement grâce à la grande expertise, à la diversité de tous les services liés aux voitures, mais également à l’esprit de service sans faille aux clients.

Pour venir sur xegiatot.net, la plupart des besoins des clients sont satisfaits par une variété de services ici.

Acheter des voitures

Location de voiture

Assurance auto

Garage – réparation automobile

Pièces auto

Accessoires de voiture

Jouets de voiture

Prêt pour voitures

Apprendre à conduire une voiture

Examen de permis de voiture

Sauvetage en voiture: Grue, Traction, Transport

Batterie de voiture de secours

  Sauvetage de pneu de voiture: Patch Patch, Replace Shell

Tous seront rapidement rencontré avec la quantité de mises à jour régulièrement.

En outre, la devise “Un service enthousiaste au service des clients” est toujours le principe directeur des activités commerciales.

Choisissez xegiatot.net pour posséder le service le plus parfait
Gain de temps optimisé

Le service sur site de l’entreprise reçoit toujours une grande satisfaction de la part des clients partout dans le monde

Typiquement le service:

Sauvetage de voiture
Rescue, remplacez la batterie
Patch coquilles, remplacer les pneus automobiles de haute qualité en place
Réparation de voiture mobile en place

Le service est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an

Dès que votre voiture a besoin d’assistance, décrochez simplement le téléphone et appelez la hotline 0987.40.7070

Que ce soit la pluie ou le beau temps

Que ce soit tôt le matin ou tard le soir

Le personnel technique des véhicules bon prix est toujours sur le point de servir

Avec une grande expertise et de l’enthousiasme au travail, chaque dommage de la voiture sera surmonté en une fraction de seconde.
Économies maximales

Venez à Good Price Car, vous n’avez pas à vous soucier du prix.

Variété de types de pièces de rechange, en veillant à répondre aux besoins et aux capacités financières de chaque client.

De bonne qualité, le meilleur prix concurrentiel sur le marché constitue toujours un avantage concurrentiel chez Good Price Car.

En outre, la négociation de prix basée sur le prix initial proposé par le client est le point fort ici.

Grâce à ce formulaire, les clients décident de manière proactive du prix du service choisi.

Flexible dans chaque cas spécifique _ maximisant les avantages financiers pour chaque client.

La confiance des clients qui ont utilisé le service sur xegiatot.net est la meilleure preuve de la qualité du service.

Prêt à servir où que vous soyez pour votre bénéfice!

Khung thời gian phục vụ không giới hạn

Sự cố vỏ xe luôn xảy ra bất ngờ, không có thời gian cố định, để phục vụ tốt nhất cho mọi khách hàng, chúng tôi cung cấp dịch vụ liên tục 365 ngày/năm

  • Mọi thời gian, mọi không gian nội ngoại thành HCM
  • Mọi khung giờ, dù là ngày hay đêm, dù cuối tuần hay Lễ Tết
  • Mọi điều kiện khí hậu thời tiết, địa hình khu vực

Hãy gọi chúng tôi ngay khi bạn cần, vá vỏ lưu động 24/7 luôn sẵn sàng phục vụ.

Phạm vi hoạt động

Công ty cung cấp dịch vụ vá vỏ lưu động khắp các khu vực nội ngoại thành HCM, bao gồm:

  • Quận 1 đến quận 12
  • Quận Phú Nhuận, quận Tân Bình, quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh, quận Thủ Đức, quận Bình Tân
  • Huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi, huyện Bình Chánh…

Việc đa dạng phạm vi phục vụ giúp người điều khiển phương tiện và các chủ xe an tâm trong mọi kế hoạch di chuyển của mình. Chỉ cần lưu trữ một số hotline 0987.40.70.70 là mọi vấn đề về chiếc ô tô không còn là nỗi bận tâm nữa.

Ưu điểm dịch vụ nổi bật tại Xe Giá Tốt

Cung cấp đa dạng mọi dịch vụ liên quan đến ô tô đòi hỏi nhà cung cấp phải có tiềm lực về tài chính, kinh nghiệm chuyên môn cùng sự linh hoạt trong nắm bắt thị hiếu khách hàng. Mọi yếu tố này đều hiện hữu ở Xe Giá Tốt với mức độ hoàn hảo nhất.

Tiết kiệm công sức tối thiểu

Dịch vụ tận nơi theo yêu cầu

Bên cạnh cung cấp dịch vụ ô tô tại văn phòng, Xe Giá Tốt còn phục vụ tận nơi 24/7 tất cả yêu cầu khôi phục, sửa chữa, thay thế, bảo dưỡng… liên quan đến ô tô.

Hotline 0987.40.70.70 hoạt động liên tục 24/7, khách hàng chỉ cần đậu xe tại khu vực an toàn, liên lạc chúng tôi và ngồi trong xe đợi khoảng 15 – 30 phút.

Việc lựa chọn khắc phục sự cố tại chỗ giúp khách hàng tiết kiệm tối đa hành trình di chuyển. Ngay sau khi khôi phục, lộ trình còn lại được kết nối nhanh chóng, không phải tốn công sức thời gian di chuyển thêm chặng đường từ trạm sửa chữa

Kéo dài tuổi thọ phương tiện

Ngoài ra, lựa chọn dịch vụ chuyên môn nghiệp vụ cao sẽ giúp tuổi thọ các bộ phận cấu thành trên xe được giữ vững, bền bỉ lâu dài. Khách hàng không chỉ an tâm vận hành mà còn không phải suy tư việc đầu tư chi phí mua phụ tùng thay thế trong một khoảng thời gian dài.

Đây là một trong những điểm nhấn quan trọng giúp khách hàng tin tưởng lựa chọn mọi dịch vụ tại Xe Giá Tốt, khi phương tiện di chuyển không còn là sự lo lắng thì hiệu suất làm việc mỗi ngày của khách hàng luôn đạt mức cao.

Bảo hành chu đáo lâu dài

Bảo hành lâu dài với 01 lần thanh toán duy nhất.

Dù sử dụng bất cứ dịch vụ nào, công ty chúng tôi đều cung cấp dịch vụ hậu dịch vụ lâu dài cho khách hàng, bao gồm :

Tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến dịch vụ khách hàng đã sử dụng

Bảo trì ô tô sau quá trình khôi phục, sửa chữa, thay thế…

Tất cả đều hoàn toàn miễn phí, cam kết không phát sinh thêm bất cứ chi phí nào.

Xe Giá Tốt mang đến chính sách bảo hành lâu dài mà ít nhà cung cấp nào áp dụng bởi lẽ, chúng tôi luôn tin tưởng năng lực cung cấp dịch vụ của chính mình.

Call Now Button0987 40 70 70